Algemene verkoopsvoorwaarden

1.?ALGEMEEN

1.1. Behoudens andersluidend schriftelijk akkoord, beheersen huidige algemene voorwaarden alle rechtsbetrekkingen (o.a. niet-limitatief: bestellingen, bestelbonnen, offertes, facturen, leveringen, dienstverlening, etc.) tussen enerzijds Casaert Kristof met maatschappelijke zetel te Meulebeke, Mandellaan 80 en ondernemingsnummer 0806.508.181 en anderzijds de wederpartij in deze rechtsbetrekking, hierna genaamd de “klant”. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk en schriftelijk door beide partijen te worden aanvaard.

1.2. In geval van nietigheid van ??n of meerdere clausules van deze voorwaarden, blijven de overige clausules onverminderd van toepassing. Het feit dat Casaert Kristof ??n of andere clausule die in deze algemene voorwaarden in haar voordeel gestipuleerd is, niet toepast, kan in geen geval ge?nterpreteerd worden als een afstand van het recht zich daar later alsnog op te beroepen.

2. UITVOERINGSMODALITEITEN

2.1. Alle opgegeven uitvoerings- of leveringstermijnen zijn slechts benaderend en informatief. Behoudens andersluidend schriftelijk akkoord zijn deze termijnen niet bindend voor Casaert Kristof. Op generlei wijze kan het overschrijden van deze termijnen aanleiding geven tot ontbinding van het contract of tot enige schadevergoeding of verwijlintresten ten laste van Casaert Kristof. Alleszins kan dergelijke vordering door de klant slechts ingesteld worden na schriftelijke ingebrekestelling van Casaert Kristof waarbij vervolgens aan deze laatste een redelijke termijn wordt toegekend voor de voltooiing van de verbintenissen.

2.2. In afwijking van artikel 1583 B.W. en tot de algehele voldoening van de door de klant verschuldigde betalingen, inbegrepen de hoofdsommen en eventuele intresten, schadevergoedingen, bijhorigheden en belastingen, behoudt Casaert Kristof zich de eigendom voor van alle door haar geleverde goederen en materialen, zelfs als zouden deze onroerend worden door bestemming of incorporatie, zulks tot zekerheid voor de betaling van al hetgeen Casaert Kristof krachtens en uit het contract en deze algemene voorwaarden toekomt. Tot aan deze algehele betaling mag de klant in geen geval de geleverde goederen vervreemden, belenen, verpanden of anderszins bezwaren.

3. FACTURATIE

3.1. Behoudens andersluidende overeenkomst, zijn alle door Casaert Kristof uitgeschreven facturen betaalbaar binnen de 30 dagen na factuurdatum in euro op onze bankrekening : ?????????????????????????????????????????????????IBAN BE08 7380 2548 1013 ? BIC KREDBEBB

3.2. Elk protest op een factuur van Casaert Kristof dient binnen de 8 dagen schriftelijk en per aangetekende post aan Casaert Kristof kenbaar gemaakt te worden, bij gebreke waaraan de factuur vermoed wordt aanvaard te zijn door de klant. Geen enkele klacht verleent de klant het recht om de betaling geheel of gedeeltelijk te schorsen of uit te stellen.

3.3. Bij laattijdige betaling zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling op alle onbetaalde bedragen, vanaf factuurdatum, een intrest verschuldigd zijn van 12% op jaarbasis. Daarenboven zal een bijkomende forfaitaire schadevergoeding wegens wanbetaling van 12% op het factuurbedrag verschuldigd zijn, met een minimum van 250,00 EUR, zelfs bij het toekennen van respijttermijnen.

3.4. De niet-betaling van een factuur op haar vervaldag brengt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling de onmiddellijke opeisbaarheid met zich mee van alle op dat ogenblik nog niet vervallen facturen.

3.5. Niet-naleving van de betalingsvoorwaarden geeft Casaert Kristof het recht het contract als ontbonden te beschouwen lastens de klant en alle nog uit te voeren leveringen en werken te schorsen.

4. VROEGTIJDIGE BE?INDIGING VAN DE OVEREENKOMST

4.1. In geval het contract voorafgaandelijk aan de uitvoering eenzijdig door of lastens de klant wordt verbroken, zelfs gedeeltelijk, om welke reden dan ook, is deze aan Casaert Kristof een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 30 % van het volledige contractueel verschuldigde bedrag, onverminderd het recht van Casaert Kristof om een hogere schadevergoeding te vorderen indien zij een grotere bewezen schade kan aantonen.

4.2. Indien de uitvoering van de overeenkomst reeds een aanvang heeft genomen, behoudt Casaert Kristof zich het recht voor om de gedwongen uitvoering van het contract af te dwingen. Indien het contract alsnog vroegtijdig door of lastens de klant wordt verbroken, zelfs gedeeltelijk, zal steeds de betaling van het reeds uitgevoerde deel van het contract verschuldigd zijn.

5. AANSPRAKELIJKHEDEN

5.1. Indien de klant schade zou leiden ten gevolge van de door ?uitgevoerde diensten of geleverde goederen, zijn volgende beperkingen van toepassing:

a. De aansprakelijkheid van Casaert Kristof is beperkt tot de bewezen geldelijke schade die het rechtstreeks gevolg is van bedrog, zware fout of opzettelijke fout in hoofde van Casaert Kristof of haar aangestelden. Casaert Kristof? wijst uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid af voor indirecte schade.

b. Indien de door Casaert Kristof uitgevoerde diensten of geleverde goederen gebrekkig blijken te zijn, zullen deze door Casaert Kristof kosteloos worden hersteld of vervangen met identieke of soortgelijke goederen. Casaert Kristof wordt in voorkomend geval eigenaar van de vervangen goederen of onderdelen.

De in huidig artikel sub a. en b. aangeduide verplichtingen gelden slechts voor zover de klant het betreffende gebrek binnen de 15 dagen na de ontdekking daarvan, per aangetekend schrijven aan Casaert Kristof ter kennis heeft gebracht. Deze periode wordt uitsluitend voor onderdelen met betrekking tot de automatisatie van een poort verlengd tot de garantieperiode van 1 jaar.

c. Indien de klant of een derde, de door Casaert Kristof uitgevoerde werken of geleverde goederen aanpast of manipuleert, vervalt automatisch elke garantie op of elke aansprakelijkheid voor alle diensten of goederen die hierdoor rechtstreeks of onrechtstreeks be?nvloed werden.

5.2. De klant vrijwaart Casaert Kristof voor alle aanspraken van derden ter zake van schade die krachtens het in huidig artikel bepaalde voor rekening van de klant zou blijven, indien de betreffende derde de klant zou aanspreken.

5.3. De kleurcode voor de poederlak moet, tijdig en volledig, schriftelijk overgemaakt worden. Indien de klant hier nalatig in is, kan Casaert Kristof in geen enkel geval aansprakelijkheid gesteld worden voor een afwijking in kleur. Dit kan dan ook geen onderdeel uitmaken van een betwisting.

7. GESCHILLEN – TOEPASSELIJK RECHT

7.1. Deze algemene voorwaarden alsmede elk contract tussen Casaert Kristof en de klant worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.

7.2. Voor alle betwistingen, geschillen en vorderingen tussen Casaert Kristof en de klant, die niet minnelijk kunnen geregeld worden, is uitsluitend de rechtbank van Koophandel Gent, afdeling Kortrijk of het vredegerecht van Izegem bevoegd.